Błędy dotyczące prowadzenia ciąży, porodu i opieki okołoporodowej występują niestety dosyć często. Należy zaznaczyć, że charakterystyczne dla tego rodzaju spraw jest to,  że odnoszą się one do życia i zdrowia nie tylko pacjentki, ale również jej dziecka.

 Błąd w sztuce lekarskiej

Oczywistym jest to, że nie każdy błąd medyczny będzie wynikał z postępowania lekarza, ponieważ jego przyczyną mogą być działania innych osób, na przykład pielęgniarek, położnych lub diagnostów. Jednak najczęściej występuje po prostu błąd w sztuce lekarskiej.

 Wyrok Sądu Najwyższego

Cały czas obowiązuje pogląd z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 r (sygn. akt IV CR 39/54 OSNCK 1957/1/7), w którym orzekł, że: : „Błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym.” Inaczej mówiąc określenie błąd w sztuce lekarskiej oznacza naruszenie przez lekarza obowiązujących reguł postępowania, które zostały wypracowane w nauce i praktyce medycznej.

Co natomiast oznacza błąd medyczny?

Prawie tak samo trzeba interpretować pojęcie błędu medycznego. To naruszenie obowiązujących reguł postępowania przez pielęgniarkę, położoną, diagnostę albo innego pracownika medycznego.

W jaki sposób stwierdzić, że doszło do błędu medycznego?

Dokonuje się tego dzięki porównaniu działań lekarza w konkretnym przypadku do stosowanego w praktyce tak zwanego ,,wzorca dobrego lekarza”.

Kiedy można się starać o wypłatę odszkodowania?

Musi dojść do tak zwanej szkody, to znaczy ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu, rozstroju zdrowia albo śmierci. Musi być też widoczny związek przyczynowy między działaniem albo zaniechaniem personelu medycznego i powstałą szkodą.

 Przyczyny błędów medycznych przy porodzie

Powody popełnienia błędów medycznych dotyczący przebiegu ciąży i porodu mogą być naprawdę różne. Mogą być one na przykład skutkiem nieprawidłowego rozpoznania stanu zdrowia matki albo płodu, czy też postawienia niewłaściwej diagnozy oraz braku zastosowania odpowiednich badań i sposobu leczenia. Z uchybieniami można się spotkać również w czasie porodu lub zaraz po narodzinach dziecka.

Najczęstsze błędy medyczne w czasie ciąży i porodu 

Można do nich zaliczyć: niemonitorowanie stanu zdrowia dziecka i matki przed porodem, niewłaściwe rozpoznanie stanu zdrowia płodu oraz matki przed porodem, szczególnie niewykrycie wad rozwojowych płodu, niemonitorowanie stanu zdrowia matki i dziecka w czasie porodu, brak cesarskiego cięcia, pomimo wskazań medycznych, zbyt późne wykonanie cesarskiego cięcia, błędy medyczne dotyczące samego przebiegu porodu, błędy lekarskie odnoszące się do ginekologii chirurgicznej, niepodjęcie natychmiastowego leczenia zaraz po urodzeniu się dziecka.

Jakie mogą być skutki tego rodzaju błędów?

Błędy medyczne przy porodzie mogą prowadzić do: uszkodzenia narządów oraz organów dziecka, rozstrój zdrowia dziecka, porażenia mózgowego noworodka w wyniku niedotlenienia, złamania obojczyka dziecka, porażenia splotu ramiennego, urazu biodra noworodka, rozerwania struktur śródczaszkowych, krwotoku śródczaszkowego, zmian neurologicznych spowodowanych zbyt długim porodem oraz zamartwicy dziecka. Natomiast u matki może dojść do następujących urazów: złamania miednicy, rozejścia się splotu łonowego, wypadania miednicy, przetoki odbytniczo- pochwowej oraz krwawienia z pękniętej miednicy.

Wynikiem błędów medycznych w ginekologii chirurgicznej mogą być następujące dolegliwości: uszkodzenie dróg moczowych, nietrzymanie moczu, wypadanie macicy, pęknięcie moczowodu, uszkodzenie pęcherza moczowego. Poważne błędy medyczne mogą prowadzić nawet do śmierci matki albo dziecka.

O co można się ubiegać?

 W przypadku błędu przy porodzie można domagać się: zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania, zapłaty z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia, renty (na zwiększone potrzeby oraz z tytułu utraty widoków na przyszłość ze względu na powstały uszczerbek na zdrowiu lub rozstrój zdrowia). W przypadku śmierci w wyniku błędu medycznego bliscy zmarłej osoby mogą się ubiegać o: zadośćuczynienie za doznaną krzywdę albo zwrot kosztów leczenia i pogrzebu.