Błędy oraz zaniedbania medyczne wiążące się ze sposobem odbierania porodu stanowią jedne z najczęstszych powodów roszczeń pacjentów wobec szpitali. Tego typu błędy są związane z poważnymi i bardzo często nieodwracalnymi konsekwencjami zarówno dla matki, jak i dla dziecka.

Błąd medyczny w prawie cywilnym

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955 r., IV CR 39/54): ,, Błąd medyczny w prawie cywilnym rozumiany jest jako postępowanie sprzeczne z zasadami wiedzy i nauki medycznej w zakresie dla lekarza dostępnym”.

 Każdy błąd niesie za sobą konsekwencje

Każda pomyłka w czasie porodu jest związana z poważnymi skutkami medycznymi, karnymi, odszkodowawczymi i dyscyplinarnymi. Osoby, które sprawują opiekę nad kobietą i dzieckiem w trakcie porodu, to znaczy położne, pielęgniarki i lekarze, muszą liczyć się z każdą ewentualnością, w tym również z koniecznością wykonania czynności interwencyjnych dotyczących opieki nad rodzącą oraz noworodkiem. Błąd w czasie porodu występuje zazwyczaj z winy lekarza, pielęgniarki lub położne, którzy nie postępują zgodnie z procedurami medycznymi.

Jakie są najczęstsze błędy medyczne związane z porodem?

Należy do nich zaliczyć: niewykonanie cesarskiego cięcia mimo wskazań medycznych, opóźnianie wykonania cięcia cesarskiego, brak należytego monitoringu stanu zdrowia dziecka oraz matki przed i w trakcie porodu, w tym zignorowanie wskazań do cesarskiego cięcia,  nieprawidłowe rozpoznanie stanu zdrowia płodu i matki przed porodem.

Błędy medyczne związane z cesarskim cięciem

Lekarz jest odpowiedzialny za  błąd medyczny wtedy, gdy odmówił cesarskiego cięcia kobiecie, która ma do niego wskazania. Przyszła matka, powinna oczywiście dysponować dokumentacją, która potwierdziłaby, że powinna rodzić przez cesarskie cięcie.

Zgodnie z wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2012 roku Sąd Najwyższy stwierdził, że nierozpoznanie u matki ciąży bliźniaczej jest błędem diagnostycznym, ponieważ ciężarna kobieta nie miała wykonanych żadnych zabiegów medycznych, które mogłyby wydłużyć okres ciąży. Jest to o tyle ważne, że urodzenie się dziecka w późniejszym terminie mogło, ograniczyć stopień upośledzenia u dzieci.

Ten błąd diagnostyczny jest również związany z tym, że gdyby kobieta wcześniej wiedziała o tym, że jest w ciąży bliźniaczej, to może poprosiłaby o cesarskie cięcie i dzieci urodziłyby się całkiem zdrowe.

Za błąd medyczny jest uznawane również nieprawidłowa decyzja lekarza o naturalnej metodzie porodu mimo występowania bezwzględnych przesłanek do przeprowadzenia natychmiast cesarskiego cięcia.

Kiedy należy się odszkodowanie i od kogo?

Warunkiem uznania, że doszło do błędu medycznego oraz, że są podstawy do uzyskania odszkodowania jest ustalenie, że działania personelu medycznego były sprzeczne ze wskazaniami obecnie stosowanej medycyny i postępowanie to było zawinione. Musimy pamiętać o tym, że od lekarzy wymaga się specjalistycznej wiedzy i powinni oni wykonywać swój zawód, z jak największą starannością, aby nie narazić się na jakiekolwiek zarzuty wobec nich.

 Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

Prawo do odszkodowania ma matka albo dziecko, które w wyniku błędu okołoporodowego związanego z cesarskim cięciem doznało uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia. Według orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 1975 roku: „uszkodzeniem ciała w rozumieniu art. 444 §1 i 445 §1 KC jest takie oddziaływanie na ciało ludzkie, które pozostawia w nim wyraźny ślad będący wynikiem naruszenia tkanek organizmu, bez względu na to czy chodzi o uszkodzenie jedynie powierzchniowe czy też poważne uszkodzenie ciała np. powiązane ze złamaniem kości, uszkodzeniem mięśni itp. Rozstrojem zdrowia natomiast w rozumieniu tych przepisów będzie takie oddziaływanie na organizm ludzki, które pociąga za sobą zakłócenie jego funkcji. Czas trwania skutków nie ma znaczenia.”

 Gdy uszkodzenia ciała albo rozstrój zdrowia dotyczą  dziecka, to roszczenia odszkodowawcze należą do niego, nawet jeżeli koszty leczenia ponoszą jego rodzice lub inne osoby. Natomiast rodzice jako przedstawiciele ustawowi mają prawo do dochodzenia odszkodowania w imieniu dziecka.