Niedotlenienie mózgu u noworodka przy porodzie jest równoznaczne z niewydolnością oddechową, której przyczyną jest niewystarczająca ilość tlenu przed, w trakcie lub po porodzie. Rokowania w odniesieniu do dzieci z niedotlenieniem okołoporodowym są zależne od czasu, w którym dziecko nie mogło prawidłowo oddychać. Przy niedotlenieniu noworodka liczy się każda sekunda. Niedotlenienie przy porodzie może prowadzić do bardzo rozległych uszkodzeń neurologicznych, na przykład encefalopatii okołoporodowej albo mózgowego porażenia dziecięcego.

 Niedotlenienie przy porodzie- w jaki sposób je rozpoznać oraz jakie może mieć przyczyny?

Niedotlenienie mózgu noworodka podczas porodu może być spowodowane przez błędy medyczne po stronie personelu medycznego, który przeprowadzał poród. Niewłaściwe podanie środków, które wywołują bóle porodowe może być przyczyną niedotlenienia macicy, łożyska oraz płodu. Niedotlenienie okołoporodowe może również mieć miejsce w czasie ciężkiego porodu kleszczowego albo przez próżnociąg, czy przez nieprawidłowe ułożenie płodu. Przedłużanie się czasu wydostawania się płodu na świat jest powodem uciskania mózgu dziecka. Gdy dojdzie do uszkodzenia ośrodka oddechowego, to zaburzenia oddychania u noworodka będą występowały tuż po porodzie.

Objawy ciężkiego niedotlenienia u dziecka mogą być następujące: siny albo błękitny odcień skóry, słaba częstotliwość akcji serca, bezwładne ręce i nogi, słabe reagowanie na stymulację. Noworodek, u którego wystąpiło niedotlenienie ma kłopoty ze złapaniem oraz utrzymaniem oddechu. U dziecka w pierwszych godzinach życia mogą wystąpić też zaburzenia świadomości, zmniejszenie napięcia mięśniowego. Często objawem są również drgawki.

Jakie konsekwencje może mieć niedotlenienie okołoporodowe?

Wczesnymi skutkami poważnego niedotlenienia przy porodzie może być mocne niedotlenienie wielonarządowe, a czasami nawet śmierć dziecka. Późniejszymi skutkami niedotlenienia okołoporodowego dziecka mogą być: mózgowe porażenie dziecięce, upośledzenie umysłowe, małogłowie, padaczka, zaburzenia widzenia, zaburzenia słuchu, częściowe albo całkowite opóźnienie rozwoju mowy, duże kłopoty w uczeniu się, upośledzenie ruchowe, zaburzenia psychiatryczne, zaburzenia emocjonalne, zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Przedłużone niedotlenienie okołoporodowe jest bardzo niebezpieczne i może wiązać się z uszkodzeniami mózgu, serca, nerek i płuc. Czasami prowadzi nawet do śmierci noworodka. Gdy personel medyczny nie podejmie odpowiednich działań, to Twoje dziecko będzie mogło mieć bardzo zaawansowane powikłania okołoporodowe.

Jak rozpoznać niedotlenienie mózgu u noworodka?

Niedotlenienie noworodka jest diagnozowane za pomocą dobrze wszystkim znanej skali Apgar. Gdy w czasie od 5 do 10 minut od porodu, ta ocena wynosi nie więcej niż 3 punkty, to należy stwierdzić poważne niedotlenienie u noworodka. Objawem niedotlenienia może być również obniżona wartość pH (mniej niż 7) we krwi pępowinowej. Występie też podwyższenie poziomu kreatyniny oraz aminotransferaz wątrobowych i zmniejszenie poziomu płytek krwi, wzrost liczby erytrocytów.

Kolejny objaw to kwasica u noworodka

Charakteryzuje się ona stanem zwiększonej kwasowości krwi, gdy pH jest mniejsze niż 7,35. Wartość pH poniżej 7,00 to jest już ciężka kwasica. Kwasica odnosi się między innymi do niedotlenionych noworodków, które w wyniku skomplikowanego porodu albo błędu medycznego rodzą w bardzo złej kondycji. Badanie gazometrii umożliwia zdiagnozowanie kwasicy. Dzięki temu testowi można zmierzyć ilość tlenu oraz dwutlenku węgla we krwi i kwasowość krwi, czyli pH.

 Niedotlenienie przy porodzie a błąd medyczny

Niedotlenienie przy porodzie jest uznawane za błąd medyczny. Masz w związku z tym prawo do ubiegania się o odszkodowanie. Obowiązkiem lekarza jest badanie tętna dziecka w czasie porodu. Gdy jest nieprawidłowe, to lekarz od razu powinien podjąć stosowne działania. Niedotlenienie może zaważyć na całym życiu dziecka. Z tego względu możesz zgłosić błąd medyczny i ubiegać się o godne odszkodowanie.