Błędna diagnoza lekarska może być skutkiem niewłaściwej interpretacji badań. Lekarz, który postawił diagnozę sprzeczną z aktualnym poziomem wiedzy medycznej musi ponieść konsekwencje swojego zachowania. W jaki sposób ubiegać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z powodu błędnej diagnozy? Jak rozpocząć postępowania przed Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych i ostatecznie gdzie we Wrocławiu można uzyskać pomoc w sprawie odszkodowanie za błędy medyczne? Przeczytaj artykuł poniżej, zapoznasz sie i poznasz miejsca, w których będziesz mógł zgłosić błąd lekarski.

 Odpowiedzialność lekarza za złą diagnozę

Odpowiedzialność lekarza za niewłaściwą diagnozę jest aktualnie oceniana w drodze postępowania cywilnego i przez Wojewódzką Komisję do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Naprawienie krzywdy pacjenta zostało uregulowane w art. 445 § 1 k.c.. Zgodnie z nim: ,, W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”.

Natomiast artykuł poprzedzający, czyli 444 k.c. stanowi, że: ,, § 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.”

Jak wysokie może być takie odszkodowanie?

Poczucie krzywdy, jej stopień oraz wartość wyrażona w pieniądzach, czyli zadośćuczynienie są mocno subiektywne. Natomiast żądania pokrzywdzonych pacjentów będą ograniczane przez bardziej lub mniej liberalne stanowiska sądów. Postępowanie przed wojewódzką komisją ma na celu ustalenie, czy zdarzenie, w wyniku którego nastąpiła szkoda majątkowa albo niemajątkowa, było zdarzeniem medycznym, którego wynikiem mogło być opóźnienie właściwego leczenia i rozwój choroby.

Kiedy można mówić o błędnej diagnozie?

Zdarzeniem medycznym może być na przykład zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia pacjenta czy  śmierć pacjenta, które są następstwem sprzecznych z aktualną wiedzą medyczną: diagnozy, gdy spowodowała nieprawidłowe leczenie lub opóźniła właściwe leczenie i przyczyniła się do rozwoju choroby, leczenie, w tym również zabieg operacyjny, zastosowanie produktu leczniczego albo wyrobu medycznego.

Gdzie i kiedy można złożyć wniosek o odszkodowanie z powodu błędu medycznego?

Wniosek o ustalenie wystąpienia zdarzenia medycznego należy wnieść do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania właściwej ze względu na siedzibę szpitala w ciągu jednego roku o dnia, w którym osoba składająca wniosek dowiedziała się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała albo rozstroju zdrowia lub pacjent zmarł. Jednak termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym doszło do zakażenia, uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia, czy śmierci pacjenta.

W przypadku Wrocławia błedy lekarskie można składać w następujących placówkach:

 • Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych we Wrocławiu
  Dokumenty przesłać pocztą na adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu; Plac Powstańców Warszawy 1; 50-153 Wrocław, z dopiskiem : „Wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych” lub złożyć osobiście w siedzibie Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych: pokój 0269, parter Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

Dane kontaktowe: tel.: 071 340 63 34, fax.: 071 340 63 89, mail: i.butrym@duw.pl

 • Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu
  Biuro Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, ul. Kazimierza Wielkiego 45; 50-077 Wrocław; tel. 71 798 80 77, www.dilnet.wroc.pl

 

 • Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział we Wrocławiu
  ul. Joannitów 6; 50-525 Wrocław; tel. 71 7979 100; fax 71 7979 325; infolinia 71 194-88; skargi i wnioski – tel. 717979 134, – fax 717979 112.

 

 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
  ul. Młynarska 46; 01-171 Warszawa; tel: 22 532 82 50; faks: 22 532 82 30; e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl, www.bpp.gov.pl. Bezpłatna infolinia: 800 190 590 (pn. – pt. w godz. 9.00 – 21.00). Biuro czynne: pn. – pt. w godz. 8.15 – 16.15. Przyjmowanie petentów: pn. – pt. w godz. 9.00 – 15.00. Prawnik biura przyjmuje: pn. – pt. w godz. 9.00 – 15.00.

 


 

Kto może złożyć wniosek do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego może złożyć: pacjent albo jego przedstawiciel ustawowy (zakażenie, uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia), a w przypadku śmierci pacjenta będą to jego spadkobiercy.

 Kiedy złożenie wniosku może być zawieszone lub umorzone?

Występują tylko dwie takie sytuacje. Zawieszenie może nastąpić wtedy, gdy toczy się w związku z tym samym zdarzeniem postępowanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarza albo postępowanie karne w sprawie o przestępstwo. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, wtedy, gdy w związku z tym samym zdarzeniem została prawomocnie rozstrzygnięta sprawa o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, albo jest prowadzone postępowanie cywilne w tej sprawie.

Jakie dane powinien zawierać wniosek do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?

We wniosku muszą być zawarte: dane pacjenta (imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość), imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców, wskazanie, który ze spadkobierców reprezentuje pozostałych w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, adres do doręczeń, dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital (firmę, adres siedziby oraz adres szpitala), uzasadnienie wniosku zawierające uprawdopodobnienie zdarzenia, wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta, propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia.

Do wniosku trzeba dołączyć: dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku, potwierdzenie uiszczenia opłaty (200 zł).