Wniesienie powództwa do sądu to ostateczność, gdy wszystkie inne metody dojścia do porozumienia oraz dochodzenia roszczeń zawiodą. Ze względu na to, że postępowania sądowe jest długotrwałe, skomplikowane oraz wiąże się z bardzo wysokimi kosztami, nawet wtedy, gdy osoba poszkodowana wniosła już powództwa do sądu, istnieją jeszcze pozaprocesowe metody zakończenia sporu.

 Pierwsza metoda to mediacja

Staje się ona coraz bardziej popularna w Polsce. Mediacja to pozasądowa metoda rozwiązywania sporów. Strony spotykają się przy neutralnym mediatorze, który pomaga im w znalezieniu wspólnego stanowiska oraz zakończeniu sporu bez prowadzenia postępowania sądowego.

Na początku mediacja została wprowadzona w Stanach Zjednoczonych

Mediacja to instytucja, która trafiła do Polski ze Stanów Zjednoczonych, w których jest bardzo często wykorzystywana. W Polsce w ostatnich latach również bardzo dobrze się rozwija dzięki uznaniu jej za składnik postępowania cywilnego. Przy składaniu pozwu warto jest zwrócić uwagę na art. 187 § 1 pkt 3 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym: ,, Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać: informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.”

Zgodnie z art. 1838 § 1 kodeksu postępowania cywilnego: ,, Sąd aż do zamknięcia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę może skierować strony do mediacji. Po zamknięciu tego posiedzenia sąd może skierować strony do mediacji tylko na zgodny wniosek stron.”

 Mediacja jest instytucją dobrowolną

 Mediacja jest dobrowolna. To znaczy, że obie strony mediacji muszą się zgodzić, aby w niej brać udział. Jest to również dużo szybsza metoda niż postępowanie sądowe, bo postępowanie mediacyjne ciągnie się zazwyczaj od jednego do trzech miesięcy. Koszty postępowania mediacyjnego zależą od instytucji, w której jest prowadzona. Jednak zazwyczaj jest to mniej więcej tysiąc złotych za całe postępowanie. Jest to znacznie mniejsza kwota niż w przypadku postępowania sądowego. Bardzo często w całości te koszty są pokrywane z wynegocjowanej ugody przez pozwanego. To kolejna bardzo duża zaleta mediacji.

 Jakie są wady mediacji?

Do wad mediacji należy zaliczyć przede wszystkim to, że strony muszą chcieć dojść do porozumienia. W związku z tym, może ona pomóc w sprawie, w której szpital potwierdza, że został w nim popełniony błąd medyczny i wtedy w sądzie poszkodowany walczy tylko i wyłącznie o wysokość należnego odszkodowania lub innego świadczenia. Natomiast wtedy, kiedy szpital stwierdza, że nie został popełniony żaden błąd medyczny, mediacja nie będzie przydatna. W dodatku podczas mediacji, tak samo jak przy negocjacjach prowadzonych z pozwanym, zawsze dostanie się niższą kwotę niż w postępowaniu sądowym, bo celem mediacji jest to, żeby obie strony szły na pewne ustępstwa i w końcu dochodzą do porozumienia.

 Czy warto jest korzystać z postępowania mediacyjnego?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ponieważ każda sprawa jest trochę inna. Jeżeli przedmiotem sporu jest tylko i wyłącznie wysokość odszkodowania i osoba poszkodowana chciałaby szybko zakończyć sprawę, bo proces sądowy jest dla niej bardzo stresujący albo potrzebuje szybko dodatkowych pieniędzy, to powinna się bardzo mocno zastanowić nad postępowaniem mediacyjnym.

Natomiast jeżeli szpital twierdzi, że nie został popełniony żaden błąd medyczny albo został on już udowodniony w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, ale zaproponowana wysokość świadczenia jest bardzo niska to mediacja raczej nie skończy się pomyślnie. Tak samo będzie w sytuacji, gdy osoba poszkodowana podjęła decyzję o wszczęciu postępowania sądowego, aby wykazać, że jest pokrzywdzona i nie będzie rezygnować nawet z części należnej jej kwoty.

 Postępowanie pojednawcze

To kolejna metoda dojścia do porozumienia. Nazywa się je również zawezwaniem do próby ugodowej. Składa się je do sądu, zanim wniesie się pozew. Odbywa się posiedzenie z udziałem jednego sędziego oraz stron. W czasie posiedzenia omawia się możliwości zawarcia ugody w tej konkretnej sprawie. Jednak z uwagi na formalizm i to, że strony nie mogą swobodnie przedyskutować swoich stanowisk jest ono dużo mniej skuteczne od mediacji.