Trwała niepełnosprawność u dziecka może być wynikiem niewłaściwie przyjętego porodu. Za błąd podczas porodu odpowiada zazwyczaj lekarz, pielęgniarka albo położna, który nie zachowuje się zgodnie z obowiązującymi procedurami medycznymi. Znajomość tych wytycznych może być pomocna w określeniu przyczyny niepełnosprawności dziecka.

 Czym jest błąd medyczny?

Procedury medyczne są to normy postępowania, które powinna znać każda pacjentka przed porodem. Błąd, jako zdarzenie medyczne oraz prawne, niesie ze sobą kwalifikację winy, a ta natomiast jest wynikiem zaniedbania wobec matki i dziecka. Za błąd uznawane jest postępowanie (działanie albo zaniechanie) wbrew podstawowym, ogólnie przyjętym zasadom współczesnej wiedzy medycznej. Błąd podczas porodu to może być na przykład niewykonanie procedur medycznych w czasie porodu.

Niepełnosprawność dziecka

Niepełnosprawność dziecka jest zazwyczaj rezultatem złego porodu, to znaczy nieprzestrzegania przepisów prawnym w zakresie standardów postępowania. Własne wytyczne lekarza albo położnej mogą prowadzić nawet do śmierci dziecka lub do jego trwałego kalectwa, to znaczy niepełnosprawności. Każdy błąd podczas porodu, który wynika z niewłaściwego postępowania wiąże się z różnego rodzaju konsekwencjami natury medycznej, karnej, odszkodowawczej, personalnej itd. Osoba, która jest odpowiedzialna za opiekę nad rodzącą w trakcie porodu (położna i lekarz). Powinna być przygotowana do podjęcia czynności interwencyjnych w ramach opieki nad rodzącą i opieki nad noworodkiem.

Jakie czynności lekarz i położna muszą wykonywać podczas porodu?

Do czynności interwencyjnych należy zaliczyć w szczególności: zabezpieczenie dostępu do żyły obwodowej, podanie wlewu kroplowego z płynami fizjologicznymi, zabezpieczenie rany krocza lub szyjki macicy, utrzymanie drożności dróg oddechowych noworodka, działania zmierzające do utrzymania czynności życiowych rodzącej lub położnicy i płodu lub noworodka.

 Zaniedbania mogą prowadzić do niepełnosprawności dziecka

To właśnie podczas wymienionych wcześniej czynności bardzo często pojawiają się zaniedbania po stronie położnej lub lekarza, które warunkują komplikacje porodowe, w wyniku których może dojść do niepełnosprawności dziecka. Gdy jakaś z tych czynności nie będzie wykonana, to rodząca kobieta ma prawo do zarządzenia jej wprowadzenia. W sytuacji, gdy czynności te nie będą wprowadzone i wystąpią komplikacje porodowe, które spowodują, że dziecko będzie na przykład niepełnosprawne, zaniedbanie takie będzie rodziło odpowiedzialność odszkodowawczą  ze strony lekarza albo położnej i będzie się wiązało z sankcją karną za naruszenie procedury medycznej i co się z tym wiąże za narażenie matki i dziecka na śmierć lub trwałe kalectwo.

Opieka medyczna podczas porodu

W czasie porodu położna albo lekarz powinni: zagwarantować ciągłość opieki, zachęcać do skorzystania z pomocy wybranej przez pacjentkę bliskiej osoby, zapewnić rodzącej kobiecie możliwość przyjmowania przejrzystych płynów, również w czasie aktywnej fazy porodu. Należy pamiętać o tym, że kobieta w czasie porodu najczęściej jest bardzo zestresowana i odczuwa ogromny ból i jej decyzyjność jest wtedy mocno ograniczona. To lekarz i położna są odpowiedzialni za to, żeby podejmować wszystkie czynności interwencyjne, konieczne do właściwego odebrania porodu.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Mając na uwadze powyższe rodzice dziecka są uprawnieni do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za szkodę majątkową w zakresie zwiększenia kosztów utrzymania upośledzonego dziecka ponoszonych przez nich w rezultacie zawinionego naruszenia przez lekarzy prawa rodziców do planowania rodziny i przerywania ciąży. Zostało ono wyrażone w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. 1993 r. Nr 17 poz. 78 ze zm.) i wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 października 2005 r. IV CK 161/2005.