Zabiegi medycyny estetycznej bardzo często przebiegają według oczekiwań pacjentów. Nie niosą za sobą dalszych komplikacji.

 Jakie mogą być konsekwencje nieprawidłowo wykonanego zabiegu?

W tej sytuacji trzeba wymienić dwa przypadki. Pierwszy z nich jest wtedy, gdy pacjent, nie jest usatysfakcjonowany z rezultatu zabiegu, ale nie doznał szkody w postaci uszkodzenia ciała. Na przykład pacjentka chciała mieć większe oraz bardziej jędrne piersi, ale zabieg nie spełnił jej oczekiwań. Wtedy na pewno nie można brać pod uwagę odpowiedzialności karnej. Nie popełniono żadnego czynu zabronionego. Pacjentka ma jednak prawo dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, lecz nie na podstawie odpowiedzialności odszkodowawczej. Ma ona prawo żądać jedynie pociągnięcia do odpowiedzialności za  niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Mowa tutaj o stosunku pomiędzy pacjentem, który korzysta z usług medycyny estetycznej i lekarzem, wykonującym zabieg. Jest to stosunek umowny.

Co w przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia ciała?

Gdy w rezultacie przeprowadzonego zabiegu nastąpi uszkodzenie ciała, na przykład przy operacji plastycznej uszu, pacjent straci słuch, to lekarz może ponosić odpowiedzialność karną za uszkodzenie ciała. W dodatku pacjent może żądać na drodze cywilnoprawnej odszkodowania za doznaną szkodę, jak również zadośćuczynienia w przypadku krzywdy. Mam tu na myśli związane z tym cierpienia psychiczne.

Roszczenia cywilnoprawne

Jeżeli chodzi o roszczenia cywilnoprawne, to pacjent może wybrać dochodzenie odszkodowania w oparciu o odpowiedzialność cywilną deliktową albo kontraktową.

Odpowiedzialność deliktowa

Odpowiedzialność deliktowa lekarza, kosmetologa albo kosmetyczki, polega na odpowiedzialności za czyn niezgodny z prawem, w tym też sprzeczny z zasadami wykonywania zawodu. W tym przypadku nie ma potrzeby analizowany, czy strony łączył jakiś stosunek prawny.

Odpowiedzialność kontraktowa

Natomiast ten rodzaj odpowiedzialności odnosi się do niewykonania albo nienależytego wykonania umowy, która łączyła lekarza, kosmetologa albo kosmetyczkę z pacjentem, a więc bardzo mocno wiąże się z zawartą umową przez strony.

Co oznacza wybór którejś z tych odpowiedzialności?

Wybór przez pacjenta odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej, określa metodę dochodzenia roszczenia oraz badania jego zasadności i sposób rekompensaty. Odpowiedzialność deliktowa jest bardzo dokładnie określona przez prawo. Odpowiedzialność kontraktowa może być w znacznym stopniu zmieniana przez strony.

Na czym polega odpowiedzialność deliktowa?

Została ona określona w art. 415 k.c. i brzmi: ,, Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.” Szkoda, która powstała w wyniku zabiegu może mieć postać majątkową (uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia). Może być to również szkoda niemajątkowa, czyli cierpienia fizyczne i psychiczne. Do przypisania osobie odpowiedzialności za powstałą szkodę, trzeba udowodnić bezprawność czynu i winę osoby, która wykonywała zabieg. Lekarz medycyny estetycznej musi wykonać zabieg, aby poprawić urodę pacjenta, mieć odpowiednie kwalifikacje, otrzymać zgodę na zabieg kosmetyczny. Ma również obowiązek wyjaśnić pacjentowi wszystkie ewentualnie mogące wystąpić skutki uboczne.

 Jak na jej tle wygląda odpowiedzialność kontraktowa?

Lekarz ma obowiązek przeprowadzić zabieg według zasad wykonywania zawodu i w sposób określony w umowie z klientem. Odpowiedzialność może wystąpić tylko wtedy, gdy lekarz niewłaściwie wykonał zabieg. W medycynie estetycznej liczy się przede wszystkim efekt wizualny zabiegu. Należy przyjąć, że lekarz ma obowiązek działać z należytą starannością w czasie zabiegu. Ważniejsze jest zdrowie pacjenta, niż końcowy efekt estetyczny. Przy zabiegach medycyny estetycznej stosuje się bardzo wymagające kryteria. Przyjmuje się, że lekarz ma obowiązek poprawić wygląd pacjenta. Jeżeli tak się nie stało, to ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania.