Zadaniem tego artykułu jest precyzyjne omówienie renty z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia osoby poszkodowanej na przyszłość.

Z czego wynika renta z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia osoby poszkodowanej na przyszłość?

Podstawa prawna ubiegania się o rentę z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość jest taka sama, jak w przypadku innych rodzajów rent. Jest to art. 444 § 2 kodeksu cywilnego, który stanowi, że: „Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty”.

Jaka może być podstawa do zasądzenia tego rodzaju renty?

Zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość może stanowić samodzielną podstawę zasądzenia renty, gdy występuje związek między utratą szans i zmniejszeniem w przyszłości możliwości osiągania dochodów w odniesieniu do sytuacji osoby poszkodowanej przed wystąpieniem szkody, przy zachowaniu zdolności do pracy, na przykład: oszpecenie twarzy u aktora, ograniczenie sprawności u zawodowego sportowca, zmniejszenie ruchomości dłoni u pianisty. To tylko przykłady, można by je mnożyć w nieskończoność.

 Inne podstawy przyznania renty

Podstawa ta często występuje obok innych podstaw przyznania renty, szczególnie w poważnych przypadkach uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia. Wtedy jest to dodatkowa okoliczność, która uzasadnia zasądzenie świadczeń rentowych, na przykład, gdy sam fakt wystąpienia niepełnosprawności obiektywnie zmniejsza szanse znalezienia pracy w zawodzie wcześniej wykonywanym przez osobę poszkodowaną w wyniku błędu medycznego.

Trzy przesłanki do przyznania renty

Aby otrzymać rentę za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość trzeba wypełnić jednocześnie trzy przesłanki: doznany w wyniku błędu medycznego uszczerbek na zdrowiu powinien mieć charakter trwały, osoba poszkodowana musi wykazać, że jej widoki powodzenia na przyszłość uległy ograniczeniu, zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość u osoby poszkodowanej powinno być wynikiem błędu medycznego albo  być konsekwencją uszczerbku na zdrowiu doznanego w wyniku błędu medycznego. W związku z uszczerbkiem na zdrowiu, który jest konsekwencją błędu medycznego, można wymienić wiele typów ograniczenia się widoków powodzenia na przyszłość, które mogą wystąpić u osoby poszkodowanej.

 Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

Warto tutaj przytoczyć wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 1 października 2013 r., sygn. akt I C 116/13: „Sytuacja uprawniająca do ubiegania się o rentę z tytułu utraty widoków powodzenia na przyszłość wskazana w art. 444 § 2 k.c. ma miejsce, gdy poszkodowany, wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, pozbawiony zostaje szans na osiągnięcie sukcesu zawodowego, ponieważ utracił sprawność fizyczną lub pogorszeniu uległ jego wygląd, a cechy te były istotne dla rozwoju jego kariery. W przypadku osoby małoletniej dotyczy to przypadków, w których poszkodowany utracił w części lub całkowicie możliwość uzyskania zdolności do pracy.”

Jakie sytuacje związane z konsekwencjami błędu medycznego, mógł mieć na myśli sąd?

Może to być na przykład: oszpecenie osoby, która jest aktorem lub modelką, trwałe uszkodzenie ciała, które skutkuje zmniejszeniem sprawności u sportowca, uszkodzenie słuchu u muzyka albo dźwiękowca, urazy głowy, które skutkują problemami neurologicznymi u osoby aktywnej zawodowo i pracującej umysłowo, na przykład inżyniera, prawnika albo analityka, trudności z mówieniem u lektora albo piosenkarza. Są to oczywiście tylko przykłady zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość, które mogą stanowić podstawę przyznania renty przez zakład ubezpieczeń. Każda szkoda, która wynika z doznanego na skutek błędu medycznego uszczerbku na zdrowiu może być podstawą do przyznania renty za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość, gdy tylko zostanie to odpowiednio udowodnione.