Ile pieniędzy można otrzymać w ramach odszkodowania za błąd medyczny i od czego jest zależna ta kwota? Komu i z jakiego tytułu przysługuje zadośćuczynienie, renta albo odszkodowania? Przez kogo jest oceniany uszczerbek na zdrowiu? Na podstawie jakich kryteriów szacuje się wysokość wypłacanej kwoty przez ubezpieczyciela?
Jaką kwotę odszkodowania można otrzymać?

Ustalenie wysokości odszkodowania za poniesione krzywdy jest bardzo skomplikowanym zadaniem. Kodeks cywilny mówi jedynie o tym, że naprawienie krzywdy musi nastąpić przez przyznanie osobie poszkodowanej ,,odpowiedniej sumy” pieniężnej (art. 445 k.c.). Nie ma żadnych dalszych kryteriów, jeżeli chodzi o ustalenie wysokości zadośćuczynienia.

W jaki sposób można dochodzić swoich praw?

Znaczy to, że nie ma nie tylko dokładnych kryteriów ustalania rozmiarów takiej krzywdy, ale też wartości kwotowych, które mogłyby być podstawą przysługującego odszkodowania.

Aktualnie obowiązują trzy modele, które umożliwiają poszkodowanym pacjentom dochodzenie ich praw. W zasadzie można wybierać między postępowaniem sądowym i ugodowym.

Postępowanie ugodowe

Postępowanie ugodowe może być prowadzone bezpośrednio z ubezpieczycielem szpitala lub można sprawę skierować do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o zdarzeniach medycznych. W tym pierwszym przypadku otrzymywana kwota jest negocjowana, a w drugim jest proponowana przez komisję, w oparciu o przeprowadzone postępowanie.

Z czego wynika wysokość odszkodowania?

W każdej sytuacji wysokość odszkodowania będzie wynikała z dokładnych wyliczeń oraz powinna być określana precyzyjnie, co do złotówki. Najważniejsza różnica występuje w przypadku zadośćuczynienia. Sąd, gdy ustala jego wysokość ma całkowitą dowolność. Natomiast ugody, które są zawierane w postępowaniu  postępowania przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych muszą trzymać się ,,widełek” określonych w ustawie. Poszkodowany pacjent może uzyskać w takim postępowaniu do 100 tysięcy zadośćuczynienia. Natomiast w przypadku jego śmierci, jego najbliższa rodzina może trzymać maksymalnie 300 000 zł. W postępowaniu przed sądem powszechnym poszkodowany ma możliwość otrzymania odszkodowania dużo wyższego. Zdarzają się nawet kwoty przewyższające milion złotych.

Czym tak naprawdę jest odszkodowanie?

Warto wspomnieć, że powszechnie stosowane pojęcie ,,odszkodowanie” oznacza tak naprawdę trzy rodzaje świadczeń, czyli odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę. Zadośćuczynienie przyznaje się w kwocie uznaniowej. Zazwyczaj jednak stanowi ono najwyższą wartość pieniężną. Wysokość odszkodowania oraz renty wynika z precyzyjnych wyliczeń dotyczących określonych strat materialnych.

Odszkodowanie za błąd medyczny

W zakres odszkodowania za błąd medyczny wchodzą nie tylko straty finansowe, wynikające z koniecznych wydatków na leczenie, opiekę oraz rehabilitację: Mogą w jego skład na przykład wchodzić następujące pozycje: kupno leków, dojazdy do szpitala, dodatkowe badania oraz wizyty lekarskie, przystosowanie mieszkania do powstałej niepełnosprawności, konieczność zmiany zawodu.

Co to jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie to jednorazowe, pieniężne świadczenie na rzecz poszkodowanej osoby, którego celem jest złagodzenie fizycznych oraz psychicznych cierpień poszkodowanego. Jeżeli pacjent umrze, to o zadośćuczynienie będą mogli ubiegać się jego najbliższego osoby. Wtedy można walczyć o zadośćuczynienie z tytułu straty bliskiej osoby.

Przy ustalaniu oraz szacowaniu doznanej krzywdy należy uwzględnić następujące czynniki: wiek poszkodowanego, cierpienia fizyczne i psychiczne, ich natężenie i czas trwania, stopień pogorszenia stanu zdrowia poszkodowanego (uszczerbek na zdrowiu), nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia,  na przykład kalectwo lub oszpeceniem obniżenie jakości życia spowodowane przez brak możliwości pracy, nauki, uprawiania aktywności fizycznej, konieczność pomocy oraz opieki przez osoby trzecie,  uciążliwość leczenia w związku z popełnionym błędem lekarskim oraz bezradność życiową. Wysokość zadośćuczynienia jest zależna od uszczerbku na zdrowiu.