Odszkodowania za błędy medyczne Wrocław

 

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w zakresie dochodzenia roszczeń za błędy medyczne. Występujemy w procesach przeciwko ubezpieczycielom podmiotów leczniczych, wszelkich podmiotów świadczących usługi lecznicze, do których zaliczamy w szczególności szpitale, gabinety lekarskie, przychodnie, i dentystyczne, a także przeciwko wykonującym zawód lekarzom czy pielęgniarkom. Nasza pomoc nie ogranicza się tylko do reprezentowania w ramach procesów cywilnych. Reprezentujemy również naszych Klientów przed właściwymi Okręgowymi Izbami Lekarskimi, a także w ramach postępowań karnych, gdzie pomagamy w wyjaśnieniu kto zawinił w danym zdarzeniu. W naszej działalności świadcyzmy również pomoc z tytułu należnych odszkodowań i zadośćuczynień za doznane krzywdy, cierpienie i ból. Często nasi kliSprawy dotyczące odszkodowań za bład lekarski

Osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu w wyniku zaniedbań bądź błędów lekarskich może dochodzić roszczeń o wypłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, czy też renty. Osoby najbliższę uzyskują powyższe świadczenia w przypadku śmierci. W trakcie leczenia dochodzi często do błędów w sztuce lekarskiej lub zaniedbań, których efekty mogą być bardzo poważne dla pacjentów. Przykładami mogą być między innymi: zakażenia szpitalne,  niepodjęcie właściwego leczenia, błędy w diagnozie czy odmowę udzielenia pomocy.

Odszkodowanie za błąd lekarski jest świadczeniem mającym na celu pokrycie wszelkich strat finansowych, jakie powstały na skutek zdarzenia wywołującego szkodę. Są to w szczególności koszty ziązane z zakupami  leków, rehabilitacji, leczenia pacjęta, zakupu sprzętu medycznego czy dostosowania miejsca przebywania do potrzeb poszkodowanego, jak również zwrot utraconego dochodu. Poszkodowany może się także domagać zwrotu kosztów opieki sprawowanej nad nim przez osoby trzecie, nawet, jeżeli koszty te są teoretyczne, poniewąz często opieka była przez osoby najbliższe.

W przypadku kontaktu i zlecenia sprawy do naszej kancelarii dowiesz się jak udowodnić błąd lekarski, dowiesz się kiedy następuje przedawnienie odszkodowania. Dzięki naszemu doświadczeniu i ekspertom, z którymi współpracujemy uzyskasz informacje na temat wysokości odszkodowania za błąd medyczny.

Zapraszamy.